auto parts Thai Automach leading parts manufacturers

MENU

auto parts Thai Automach leading parts manufacturers
auto parts Thai Automach leading parts manufacturers
auto parts Thai Automach leading parts manufacturers
auto parts Thai Automach leading parts manufacturers

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย(TAPMA)เพื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

คุณจะทำให้คุณภาพของสินค้าคุณโดดเด่นจากตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่งมากมายได้อย่างไร?ใบรับรองของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย น่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณ

 

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยคืออะไร?

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2521 สมาคมได้ให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชมรมผู้ผลิตชิ้นส่วนเห็นว่า ผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศจำเป็นต้องมีความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นเอกเทศในการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ จึงร่วมตัวกันจัดตั้ง "สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย" ขึ้นในปี พ.ศ. 2521 มันมีชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์มากมายหลากหลายในท้องตลาด และมีคุณภาพต่างกันมาก เพียงแค่เพราะว่าชิ้นส่วนนั้น ถูกผลิตขึ้นมาสำหรับใช้งานในบางจุด และสำหรับรถบางรุ่นโดยเฉพาะก็ไม่ได้หมายความว่าชิ้นส่วนนั้นจะเป็นอะไหล่ที่รถของคุณใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทนทาน และปลอดภัยเหมือนกับชิ้นส่วนดั้งเดิมของตัวรถกระทั่งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถบอกถึงคุณภาพของอะไหล่ได้เพียงแค่การที่ดูชิ้นส่วนนั้นเฉยๆ และก็ยังไม่สามารถบอกชื่อยี่ห้อของอะไหล่ชิ้นนั้นได้อีกด้วย

 

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย(TAPMA) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศที่จะปกป้องรักษา ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของชาติและสิ่งหนึ่งที่ได้ดำเนินการสานต่ออย่างต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลง คือ การแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วน และปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิต ปัญหาการนำเข้าวัตถุดิบที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการแข่งขัน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ SKILL LABOR และวิศวกร

 

ตราประทับรับรองคุณภาพของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยจะปรากฏอยู่บนชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผ่าน มาตรฐาน หรือเหนือมาตรฐานของสมาคมเท่านั้น มันเป็นเหมือนการรับประกันคุณภาพของสินค้า ถ้าไม่มีตราประทับของสมาคมบนชิ้นส่วนอะไหล่นั้น ผู้ขายก็อาจไม่พิจารณาสั่งซื้อสินค้าชิ้นนั้นก็เป็นได้

 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

การทดสอบคุณภาพของอะไหล่ที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นด้านสมรรถนะ ความทนทาน ความเหมาะสม และความปลอดภัยเทียบเท่าชิ้นส่วนดั้งเดิม และการหนทางพิสูจน์เพียงอย่างเดียวที่จะทำให้ได้รับการยอมรับจากตลาดทั่วประเทศโดยทันทีนั่นคือการได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยพวกเขาจะนำชิ้นส่วนที่คุณผลิตไปเข้ากระบวนการทดสอบอันหนักหน่วง เพื่อจะให้รู้ว่าชิ้นส่วนนั้น มีสมรรถนะ มีความเหมาะสม และทนทานเหมือนชิ้นส่วนดั้งเดิมหรือไม่

 

มีเพียงชิ้นส่วนที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ในการรับรองโดยสมาคมผู้ผลิตจะผนวกคุณภาพเข้ากับราคาที่ผู้คนเข้าถึงได้ และมีตราประทับอันโดดเด่นของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยติดอยู่ที่ชิ้นส่วนยานยนต์นั้น ตราประทับรับรองคุณภาพของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเป็นทางที่ดีที่สุด และเร็วที่สุดในการทำให้ลูกค้าในตลาดรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าคุณ ในวันนี้ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐบาลและสมาชิกกว่า 590 บริษัท ให้เป็นผู้แทนภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ของประเทศไทย และนี่คือบทบาทของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 5 ข้อในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

 

บทบาทของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 5 ข้อในอุตสาหกรรม

 

• ร่วมมือกับรัฐบาลในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

• เป็นตัวแทนภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยนำเสนอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อภาครัฐบาล

• เป็นตัวแทนภาคเอกชนไทย ด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในการเจรจาระหว่างประเทศ

• ปกป้องสิทธิ์ และความยุติธรรมอันพึงมีต่อสมาชิก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก

• เป็นศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อบริการสมาชิก

 

ที่มา: http://www.capacertified.org/parts-manufacturer

http://www.capacertified.org/about-capa/overview